POiŚ

FE Infrastruktura i Środowisko - logo

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to kolejny krok, po planach opracowywanych dla poszczególnych regionów wodnych, w kierunku przygotowania Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy.

Planowany okres realizacji: lata 2016-2020

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej POIŚ – www.pois.gov.pl)

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich znajdziesz pod linkiem:

(link do strony internetowej projektów UE – http://www.mapadotacji.gov.pl/)