Plany przeciwdziałania skutkom suszy

Powiększ obraz

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne  zawierać będzie:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakończył konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS).

 

Poniżej przedstawiamy ostateczne wersje harmonogramu i programu prac związanych  z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz sprawozdanie z konsultacji społecznych.

 

Uwagi oraz wnioski zebrane w trakcie konsultacji społecznych zostały ujęte w tabeli rozbieżności.